Pas-e-Parda, Almi Siyasat Kay Makhfi Haqaiq

Prof. Dr. Syed Mujahid Kamran
Year: 2008
Publisher: Sang-e-Meel Publications, Lahore

Pas-e-Parda, Almi Siyasat Kay Makhfi Haqaiq

Tarteeb

 • Paish Lafz
 • 1. Amreeka ki Alami-o-Dakhli Siyasat mein Paisay ki Ahemiyat
 • 2. Aik aur 9/11?
 • 3. Amreeka aur Badshahat-e-Zameen?
 • 4. Austrailwi Governance ka Mayar
 • 5. 9/11 - Chand Sawalat
 • 6. Pur Israr Parwaz
 • 7. Amreeka ka 117 Saala "Jihad"
 • 8. Bush aur Badi ka Mehwar
 • 9. Amreeki Media ka Azadi?
 • 10. Duniya ki Sab se Badi Jail?
 • 11. Pearl Harbour par Hamlay ki Haqeeqat
 • 12. Amreeki Media kay Maalik
 • 13. Amreeki Afwaj kay Naam Khat
 • 14. Sudan mein Nasal Kashi?
 • 15. Amreeki Ghalba aur Iraqiyon ki Nasal Kashi?
 • 16. Genova Convention aur Iraqi Bachon ka Qatal
 • 17. Duniya kay Arab Pati
 • 18. Sadar Bush aur Aeza Rasani
 • 19. Amreeki Idalaton ka Inhitaat
 • 20. Dick Chenney aur 9/11
 • 21. Canada ki Khud Mukhtari?
 • 22. Maut kay Beopaari aur Atomi Aslahay ka Istimaal
 • 23. Jasoosi kay Naye Amreeki Qawaneen
 • 24. Black Water: Karaye ke Qaatil Fouji
 • 25. Ghareebon ka Dushman: Greenspan
 • 26. Film aur TV Script Writers ki Hartaal
 • 27. Nayi "Amreeki Sadi" kay liye Askari Mansuba
 • 28. Iran par Hamla: Teesri Jang-e-Azeem ka Nuqta-e-Aghaz
 • 29. Pur Israr Amreeki Idaray
 • 30. Sadar Kennedy ka Qatal
 • 31. Munashiyaat aur CIA
 • 32. CIA aur Wall Street
 • 33. Africa par Qabzay ka Mansuba
 • References: Books
 • Articles
Click here to read a review of Pas-e-Parda, Almi Siyasat Kay Makhfi Haqaiq

facebook